INFO NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
Čtěte pozorně

Zajištění bezpečného průběhu festivalu je pro nás prioritou. Počítejte, s osobními prohlídkami při vstupu do areálu i dalšími opatřeními. Řiďte se pokyny pracovníků ostrahy a návštěvním řádem, který najdete na stránkách www.beerfestbrno.cz a na sociálních sítích..

Do areálu budete vpuštěni jen s platnou páskou. Platí zákaz rozdělávání ohně v celém areálu.

Do areálu není možné vnášet tyto předměty:

 • drogy, toxické a omamné látky
 • záznamová zařízení, a to datová, obrazová i zvuková (s výjimkou mobilu)
 • výbušné látky - trhaviny, třaskaviny
 • láhve, sklo
 • deštníky, včetně skládacích
 • zbraně - střelné, sečné, nože, nůžky
 • potraviny, nápoje - mimo doložených zdravotními důvody
 • fotoaparáty se stativem, profesionální zařízení s teleobjektivem
 • nadměrná zavazadla
 • jízdní kola, koloběžky
 • alkohol
 • teleskopické tyče, včetně selfie tyčí
 • předměty s laserovým paprskem
 • zvířata
 • drony

KRIZOVÁ SITUACE

V případě nenadálých událostí uposlechněte výzev a příkazů policie, ochranky a hasičů a sledujte LED TV na stagích, kde budou v případě nouze či ohrožení promítány pokyny.

Případná evakuace probíhá podle evakuačního plánu. Pracovníci ochranky, festivalu a hasiči vás nasměrují k nejbližšímu únikovému východu.

Pokud o to budete požádáni, vydejte se tiše vydat na cestu k únikovému východu. Pomozte návštěvníkům, kteří jsou závislí na vaší pomoci.

Případná evakuace bude oznámena z pódia a návštěvníkům bude vše vysvětleno. Informace budou zveřejněny i na led obrazovkách u pódia. V případě výpadku elektrické energie budou použity megafony a vozidla hasičů či zdravotníků, která mají reproduktory.

FOTOGRAFOVÁNÍ

Na festivalu je povoleno fotografovat profesionálními fotoaparáty pouze předem akreditovaným fotografům. Diváci si mohou přinést pouze neprofesionální automatické fotoaparáty - kompakty, které nebudou používány s externím bleskem. Toto opatření je zavedeno z důvodu smluv a omezení ze strany některých účinkujících.

POČASÍ

Vezměte si pláštěnky. Deštníky nejsou povoleny a patří mezi nebezpečné předměty.

ZDRAVOTNÍ SLUŽBA, HASIČI

V areálu je zdravotní služba na viditelném místě Ta se postará v případě zdravotního problému. Hasiči zajišťují požární bezpečnost celé akce, prosíme, dodržujte zákaz rozdělávání ohně v celém areálu.

Pro případné dotazy se obraťte na pořadatelskou službu u vchodu do areálu. 


Provozní a návštěvní řád
BEER FEST BRNO
Fotbalový stadion za Lužánkami, Brno 23. 9. 2017

 1. Pořízením vstupenky /vstupem/ na akci pořádanou na stadionu za Lužánkami návštěvník souhlasí s tímto Provozním a návštěvním řádem.

 2. Vstup a pobyt na stadionu za Lužánkami je podmíněn dodržováním zákonů, vyhlášek a dalších podzákonných norem a interních předpisů, především tohoto Provozního a návštěvního řádu a pokynů pověřených osob - pořadatelů. Tento Provozní a návštěvní řád je k dispozici u Pověřených osob - pořadatelů u vchodu na stadion za Lužánkami a dále na webové adrese akce www.beerfestbrno.cz

 3. Na stadion za Lužánkami vstupuje každý na vlastní nebezpečí. S ohledem na stavebně technický charakter stavby je třeba dbát zvýšené opatrnosti při pobytu a předcházet tak možným rizikovým situacím. Na požádání pověřené osoby - pořadatele je Návštěvník povinen se kdykoliv prokázat platnou vstupenkou. Pokud se návštěvník neprokáže platnou vstupenkou nebo jiným oprávněním bude požádán o opuštění prostor stadionu a v případě neuposlechnutí bude vyveden. Vstupenka na stadion za Lužánkami platí výhradně pro uvedený den, hodinu, místo, sektor a akci.

 4. Každá osoba vstupující na stadion za Lužánkami je povinna se chovat tak, aby nedocházelo k ohrožení jejího života a zdraví nebo života a zdraví třetích osob, poškozování zařízení a vybavení a dále je povinna zachovávat čistotu a pořádek. Každý Návštěvník stadionu za Lužánkami je z důvodu bezpečnosti povinen respektovat pokyny Pověřených osob - pořadatelů, při zajišťování bezpečnosti a průchodnosti. Je zakázáno se pohybovat mimo travnatou plochu stadionu, zejména na částech betonových tribun.

 5. Pořadatel akce si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, která nevyhoví předpisům, tj. Provoznímu a návštěvnímu řádu a jiným právním předpisům, dále pokynům pověřené osoby - pořadatele nebo jejíž chování shledá nepřístojným, dále si pořadatel akce vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek. Osoba nevpuštěná nebo vyvedená dle tohoto článku nemá právo na vrácení vstupného.

 6. Každá osoba, která svým chováním navodí podezření z páchání některého z trestných činů uvedeného v zákoně č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů nebo přestupku bude ze stadionu za Lužánkami vyvedena bez nároku na vrácení vstupného a předána Policii ČR, tzn., ten kdo:

  •  úmyslně nebo z nedbalosti způsobí nebo zvýší obecné nebezpečí nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění,

  •  nabízí Návštěvníkům omamnou nebo psychotropní látku,

  •  svádí Návštěvníky ke zneužívání jiné návykové látky než alkoholu,

  •  šíří úmyslně nebo z nedbalosti způsobí nebo zvýší nebezpečí zavlečení nebo rozšíření nakažlivé lidské

   choroby,

  •  užije násilí proti skupině Návštěvníků nebo jednotlivci nebo jim vyhrožuje ublížením na zdraví,

  •  veřejně hanobí některý národ, jazyk, etnickou skupinu nebo rasu, politické přesvědčení, vyznání apod.,

  •  veřejně podněcuje k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě,

  •  veřejně šíří poplašnou zprávu, dopustí se hrubé neslušnosti nebo výtržnosti, tím, že např. ruší průběh

   organizovaného sportovního utkání, napadne některého nebo skupinu Návštěvníků apod.,

  •  způsobí jinému Návštěvníkovi úmyslně nebo z nedbalosti těžkou újmu na zdraví,

  •  užije násilí vůči jinému Návštěvníkovi v úmyslu zmocnit se cizí věci,

  •  zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelnou jakoukoli věc a způsobí tak škodu na cizím majetku nikoli

   nepatrnou,

7. Na
s pořadatelem akce.

stadion za Lužánkami bude povolen vstup imobilním osobám (vozíčkářům) po předchozí dohodě

8. Každý, kdo zpozoruje v prostorách nebo na zařízeních stadionu za Lužánkami závadu ohrožující bezpečnost osob nebo závadu hrozící poškozením majetku, má povinnost takovouto závadu ihned nahlásit Pověřené osobě - pořadateli.

 1. V případě zranění nebo ohrožení zdraví jakékoli osoby je každý, kdo tuto skutečnost zpozoruje, povinen uvědomit o tom Pověřenou osobu - pořadatele. Pořadatel nezodpovídá za škody způsobené na majetku a zdraví návštěvníků, pokud budou způsobeny nezodpovědným přístupem ostatních přítomných osob v rozporu s tímto Provozním a Návštěvním řádem nebo porušením právních norem.

 2. Každá osoba vstupující na stadion za Lužánkami souhlasí s osobní bezpečnostní kontrolou své osoby a svých zavazadel s cílem zajistit bezpečnost ostatních osob. Odmítnutí prohlídky je důvodem k zamezení vstupu na stadion za Lužánkami bez nároku na vrácení vstupného. O přípustnosti vstupu na stadion za Lužánkami rozhoduje Pořadatel akce nebo Pověřená osoba - pořadatel.

 3. Na stadion za Lužánkami není dovoleno vnášet jakýkoli alkohol, deštníky (s výjimkou skládacích v případě deště), potraviny a nápoje (s výjimkou doložených zdravotních důvodů), lahve, natlakované předměty, nádoby všeho druhu (skleněné či PET lahve, plechovky, dózy apod.), nenošené oděvy, politické a reklamní materiály, sklo či skleněné předměty, drogy, toxické a omamné látky, nadměrná zavazadla, zbraně (bodné, sečné, střelné apod.), nůžky, notebooky, jakékoliv druhy záznamových zařízení, a to datových, obrazových i zvukových s výjimkou kompaktních fotoaparátů a mobilních telefonů (další výjimky - akreditace uděluje pořadatel akce), výbušné látky (trhaviny, třaskaviny a výbušné hořlaviny), hořlaviny, dalekohledy, parfémy - nad obsah 100 ml, laky nebo deodoranty ve spreji - nad obsah 100 ml, jízdní kola, koloběžky (aj. dopravní prostředky či sportovní pomůcky a náčiní) a jiné nebezpečné předměty, které by mohly způsobit škodu na zdraví nebo majetku, jak stadionu za Lužánkami tak Pořadateli akce a Návštěvníků. O nebezpečnosti jednotlivých předmětů má právo rozhodnout Pořadatel akce nebo Pověřená osoba - pořadatel.

 4. Na stadionu za Lužánkami platí zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.

 5. Na stadionu za Lužánkami platí zákaz pořizování jakéhokoliv druhu záznamu (foto, video, zvuk) s výjimkou kompaktních fotoaparátů, mobilních telefonů a akreditovaných osob.

 6. Na stadionu za Lužánkami platí přísný zákaz vhazovat jakékoli předměty na produkční plochu a do hlediště.

 7. Na stadion za Lužánkami je návštěvníkům zakázáno vstupovat se zvířaty vyjma asistenčních psů pro tělesně postižené, po předchozí dohodě s Pořadatelem akce.

 8. Každá osoba vstupující na stadion za Lužánkami souhlasí, bez dalšího upozornění, s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce záznamu akce pro komerční nebo propagační účely, a to v rámci zobrazení celé nebo části Akce v souvislosti s Pořadatelem akce a jeho smluvními partnery (např. sponzory).

 9. Povinností každé osoby vstupující na stadion za Lužánkami je odevzdat předměty nalezené na stadionu Pověřené osobě - pořadateli.

 10. Náhrada veškerých škod způsobených Návštěvníkem akce bude vymáhána podle příslušných platných právních předpisů České republiky.

 11. Pořadatel akce nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za ztrátu věcí, jejich poškození, či jejich zcizení jinými osobami.

 12. V případě evakuace stadionu za Lužánkami je každá osoba v té chvíli pobývající v objektu povinna řídit se pokyny pověřených osob řídících evakuaci.

  Pořadatel: RUJNA art, s.r.o., IČ: 03322025, Václavské nám. 19, Praha